Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació de tals dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), se li informa que totes les dades que l’Usuari faciliti mitjançant la Aplicació Mòbil PASSO DE CUINAR (App) passaran a ser tractades per l’empresa PASSO DE CUINAR, S.L., en la seva posició de responsable del tractament. El tractament de les seves dades es realitzarà per a atendre les seves sol·licituds, gestionar la facturació dels serveis contractats a través l’App i poder mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els nostres serveis que puguin resultar del seu interès.

L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través de l’App és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades requerides no es garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

El terme Usuari/s s’empra aquí per a referir-se a totes les persones majors de 18 anys que accedeixin a l’App

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades de l’Usuari és l’empresa PASSO DE CUINAR, S.L. amb domicili Avinguda Cerdanyola, 79, 4rt – 14, 08173, Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya) i amb CIF B02989911. Per a qualsevol qüestió, dubte o aclariment relacionat amb la present Política de Privacitat o amb el tractament de dades que PASSO DE CUINAR realitza, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@passodecuinar.com.

2. Informació general: descripció de la informació continguda en la política de privacitat

En la present política de privacitat trobarà una taula identificant, per cadascun dels diferents tractaments de dades realitzades per PASSO DE CUINAR, la següent informació:

a) Les finalitats del tractament de les seves dades personals, això és, el motiu pel qual la PASSO DE CUINAR tracta les seves dades personals.

b) Les bases legals que permeten el tractament de les seves dades per part de PASSO DE CUINAR per a cadascuna de les finalitats indicades.

c) La possible comunicació de les seves dades a tercers, així com la causa d’aquesta comunicació. A aquest efecte, l’informem que no cedim les seves dades personals a tercers tret que existeixi una obligació legal. D’altra banda, podran tenir accés a les seves dades personals els encarregats del tractament de PASSO DE CUINAR, és a dir, els prestadors de serveis que hagin d’accedir a les seves dades personals per al desenvolupament de les seves funcions. Els prestadors de serveis que accedeixen a les seves dades personals, amb caràcter general, es dediquen als sectors de sistemes d’informació i tecnologia. En la taula que figura a continuació s’indicaran, en el seu cas, aquells altres sectors als quals es dediquin uns altres possibles prestadors de serveis de PASSO DE CUINAR que hagin d’accedir a les seves dades personals.

d) L’informem que pot sol·licitar major detall d’informació respecte dels destinataris de les seves dades enviant un correu electrònic a l’adreça info@passodecuinar.com, indicant el tractament concret sobre els destinataris del qual voldria informació.

e) L’existència de potencials transferències internacionals de dades.

f) El termini de conservació de les dades que ens faciliti. Així mateix, l’informem que les seves dades romandran bloquejades per a l’atenció de reclamacions judicials, administratives o fiscals durant els terminis de prescripció que resultin de la legislació aplicable.

3. Informació detallada dels tractaments

L’Usuari podrà proporcionar-nos, de manera voluntària, informació de caràcter personal, tant a través de determinats formularis de recollida de dades (inclosos en l’App) com mitjançant la recopilació de dades de trànsit generats pel dispositiu mòbil. Els tractaments es realitzen amb les següents característiques així com amb les següents finalitats:

  Finalitat del tractament Base legal Comunicació de dades Termini de conservació
a) Creació /Registre com a usuari i accés a l’App per a fer ús de funcionalitats i serveis d’aquesta. Consentiment de la persona interessada i, en el seu cas, execució del contracte.alue No es preveu la seva cessió a tercers mentre vostè no realitzi cap comanda. Les seves dades com a usuari registrat seran conservades mentre vostè no retiri el consentiment.
b) Gestionar la relació contractual amb el client. Execució del contracte Les seves dades seran cedides als establiments col·laboradors a efectes de gestionar el servei. Durant 6 anys després de la finalització de la relació contractual.
c) Enviar-li informació comercial i promocional per mitjans electrònics que pugui resultar del seu interès Interès legítim d’acord amb la LSSICE. Les seves dades podran ser a altres col·laboradors necessaris per a dur a terme l’enviament de les comunicacions comercials. Les seves dades seran conservades mentre vostè no demani la baixa d’aquestes comunicacions promcionals.
d) Anàlisis estadístiques d’ús de l’App i comportaments dels seus usuaris en la mateixa (geolocalització, identificació del dispositiu mòbil, entre altres). Consentiment de la persona interessada. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades seran conservades mentre vostè no retiri el
consentiment.
 e) Gestionar adequadament la navegació a través de l’App. Consentiment i interès legítim del responsable garantir funcionalitat de l’App. Les seves dades no seran cedides a tercers. Les seves dades seran conservades mentre vostè no retiri el
consentiment.

Quant als referenciats com a col·laboradors es refereix a tercers proveïdors de serveis externs que PASSO DE CUINAR coºntracti i que tinguin la condició d’encarregat del 4 tractament (com ara, proveïdors de serveis IT, serveis d’allotjament de dades, manteniments de programari, serveis de pagament en línia i aplicacions de gestió de dades). Aquest accés a les seves dades es realitzarà sempre previ compliment de tots els requeriments legals que garanteixin que tal comunicació és conforme a dret. En aquest sentit, l’informem que algun dels proveïdors poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu.

En quant a establiments col·laboradors, es refereix a aquells establiments que participen dels serveis oferts en l’App. És a dir, aquells que executen les comandes dels usuaris. PASSO DE CUINAR mantindrà les dades degudament bloquejades, sense donar-li cap ús, mentre puguin ser necessaris per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

4. Categoria de dades

Ateses les finalitats esmentades, PASSO DE CUINAR tracta les següents categories de dades obtingudes a través de l’App arrel del seu ús per part de l’Usuari:

a) Dades identificatives: nom, cognoms, DNI, adreça de correu electrònic, adreça postal, número de telèfon.

b) Dades bancàries: dades de targeta de crèdit dels usuaris.

c) A través anàlisi estadística d’ús de l’App recollim determinada informació vinculada a la teva navegació com, per exemple, identificador de dispositius, informació del seu proveïdor, preferència d’idiomes, localitat i zona horària, així com interaccions que l’usuari realitza dins de l’App.

Vostè serà responsable de la veracitat de les dades introduïdes en tals formularis i/o camps de “observacions”. Tingui en compte que allí no poden respondre’s consultes personals excepte les estrictament vinculades amb la prestació de serveis de l’App. Sota cap circumstància es comunicaran dades de categories especials (com, per exemple, dades de salut, orientació sexual, religió o conviccions polítiques etc.) que no guardin estreta vinculació amb els serveis de l’App. En cas de fer-ho, l’Usuari eximeix de total responsabilitat a PASSO DE CUINAR. En el cas que es remetin consultes o continguts inadequats PASSO DE CUINAR procedirà a la seva eliminació.

Pel que fa a totes les dades proporcionades, l’Usuari garanteix que aquests són veritables, exactes, completes i actualitzades, responsabilitzant-se de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En cas que faciliti a PASSO DE CUINAR dades de tercers, l’Usuari ha de comptar amb el consentiment dels mateixos i comprometre’s a traslladar-los la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint a PASSO DE CUINAR de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant això, PASSO DE CUINAR podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

5. Menors d’Edat

Els menors d’edat no podran usar els serveis disponibles a través de l’App sense la prèvia autorització dels seus pares, mares, tutors o representants legals, sent aquests últims els únics responsables de tots els actes realitzats a través l’App pels menors al seu càrrec, incloent l’emplenament dels formularis amb les dades personals d’aquests menors, la marcació, en el seu cas, de les caselles que els acompanyen, així com la contractació de serveis.

6. Exercici de drets

L’informem que l’Usuari podrà exercir els següents drets:

  • Dret d’accés a les seves dades personals per a saber quines estan sent objecte de tractament i les operacions de tractament dutes a terme amb aquestes així com a obtenir còpia d’aquestes;
  • Dret de rectificació de qualsevol dada personal inexacta;
  • Dret de supressió de les seves dades personals, quan això sigui possible;
  • Dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades personals quan l’exactitud, la legalitat o la necessitat del tractament de les dades resulti dubtosa, i en aquest cas, podrem conservar les per a l’exercici o la defensa de reclamacions;
  • Dret a la portabilitat de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la taula anterior sigui la relació contractual o el consentiment i sempre que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats;
  • Dret d’oposició al tractament de les seves dades personals, quan la base legal que ens habiliti per al seu tractament de les indicades en la secció “Base Legal” de la present Política sigui l’interès legítim. A aquest efecte, deixarem de tractar les seves dades tret que tinguem un interès legítim imperiós o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment.

Podrà exercir els seus drets en qualsevol moment i de manera gratuïta dirigint un correu electrònic info@passodecuinar.com , indicant com a referència: “Protecció de Dades”, assenyalant el dret que desitja exercir i les seves dades identificatives. De la mateixa manera, podrà exercir els seus drets per correu postal mitjançant escrit dirigit a:

PASSO DE CUINAR, S.L
Avinguda Cerdanyola, 79, 4rt – 14, 08173, Sant Cugat del Vallès, Barcelona (Espanya)

Vostè garanteix la veracitat i exactitud de les dades que ens facilita i es compromet a mantenir-los degudament actualitzats. Si considera que d’alguna forma hem vulnerat els seus drets en matèria de protecció de dades, preguem ens ho comuniqui a l’adreça info@passodecuinar.com, indicant com a referència: Protecció de Dades. No obstant això, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que s’ha comès una infracció de la legislació en matèria de protecció de dades respecte al tractament de les seves dades personals (www.aepd.es ).

7. Mesures de seguretat

PASSO DE CUINAR adopta els nivells de seguretat requerits pel RGPD adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com a Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé PASSO DE CUINAR posa tots els mitjans al seu abast per a evitar aquestes actuacions.

Si detecta o sospita d’alguna vulnerabilitat tècnica que afecta els Serveis de l’App PASSO DE CUINAR, enviï un correu electrònic a info@passodecuinar.com.

8. Transferència internacional de dades

Les dades personals que conservem de l’Usuari es tractaran exclusivament en estats membres de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu, respectivament. No obstant això, en cas en cas que es dugui a terme tractaments per un proveïdor situat en un país sense les corresponents lleis de protecció de dades, el tractament estarà protegit per contractes internacionals d’acord amb els requisits europeus. Concretament, en tals casos s’adoptaran els mecanismes prevists en la Decisió d’Execució (UE) 2021/914 de la Comissió de 4 de juny de 2021 relativa a les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals a tercers països de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell.

Si ho desitja li podem proporcionar més informació sobre les garanties adequades o apropiades, així com l’opció d’obtenir una còpia d’aquests, prèvia sol·licitud. A aquest efecte, vostè pot sol·licitar més informació a aquest efecte mitjançant comunicació escrita a info@passodecuinar.com indicant la referencia Protecció de Dades i la sol·licitud que vostè pretengui.

9. Àmbit d’aplicació

L’estructura de fitxers, equips i sistemes d’informació a fi de donar compliment a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’aplicaran a tots els fitxers, temporals o permanents, titularitat de PASSO DE CUINAR que continguin dades de caràcter personal, així com a qualsevol equip o sistema d’informació que els tracti.

10. Informació comercial i promocional

Les dades de caràcter personal que ens faciliti mitjançant els formularis de l’App seran objecte de tractament per part de PASSO DE CUINAR amb l’objectiu de notificar-li continguts publicitaris i comunicacions comercials electròniques de PASSO DE CUINAR. En aquest cas, Vostè pot sol·licitar no rebre més publicitat en qualsevol moment fent clic en l’enllaç proporcionat en cada butlletí de notícies o bé mitjançant correu electrònic a adreça info@passodecuinar.com , indicant com a referència: Baixa.

Les newsletters també poden contenir enllaços a llocs de tercers. Emmagatzemarem les seves dades durant el temps que s’hagi subscrit al butlletí de notícies. Després que vostè es doni de baixa de la subscripció, bloquejarem les seves dades en aquest context perquè vostè no rebi més comunicacions promocionals nostres en el futur.

11. Oposició o revocació del tractament de dades

Si vostè ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades, pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment en el futur. Pot enviar la seva revocació a info@passodecuinar.com .

Tingui en compte que, malgrat qualsevol oposició o revocació realitzada, és possible que estiguem legalment obligats a emmagatzemar les dades. Vostè pot oposar-se i revocar el seu consentiment en qualsevol moment al tractament de les seves dades personals amb finalitats publicitaris. Les dades de contacte pot trobar-los en el Punt 1. En qualsevol cas, la revocació no afectarà el tractament realitzat amb anterioritat a aquesta

12. Opcions i modificacions d’informació

Els nostres correus electrònics i notificacions de màrqueting contenen un procediment per a “donar-se de baixa”, d’acord amb el que s’estableix en la secció 10 de la present Política. Si opta per donar-se de baixa, encara podem enviar-li correus electrònics que no siguin de màrqueting relacionats amb la relació comercial amb vostè.

Pot enviar-nos sol·licituds respecte a la seva informació personal a través del procediment establert en la secció 6 de la present Política. Pot sol·licitar canviar les opcions de contacte o les opcions de màrqueting i actualitzar, accedir, eliminar o fer altres canvis respecte a la seva informació personal o contingut que publiqui en els Serveis. En alguns casos, és possible que no acceptem totes aquestes sol·licituds tret que ho exigeixi la llei.

13. Xarxes sociales

Hem configurat icones de xarxes socials en l’App. Amb un simple clic pot accedir a les següents plataformes de xarxes socials: Instagram i Facebook. Al accedir a la nostra App, no es transmeten dades personals als proveïdors. Pot reconèixer al proveïdor de la plataforma pel logotip. Li oferim l’oportunitat d’anar directament a les publicacions de PASSO DE CUINAR en cada xarxa social a través de la icona. No tenim cap influència sobre les dades recollides i els procediments de tractament de dades en aquestes xarxes socials, ni som conscients de l’abast total de la recollida de dades, les finalitats del tractament i els períodes de conservació. Tampoc tenim informació sobre la supressió d’aquests. A aquest efecte, haurà de dirigir-se al titular d’aquestes xarxes socials i llocs web.

En cas que els seguidors dels nostres perfils es posin en contacte amb PASSO DE CUINAR a través d’aquestes xarxes o publiquin imatges o informació en el nostre perfil que contingui dades de caràcter personal, serà exclusiva responsabilitat de l’Usuari i/o seguidor, quedant PASSO DE CUINAR exempt de tota responsabilitat quant al contingut que l’Usuari i el seguidor incorpori en els nostres perfils públics. Pel fet que els perfils de PASSO DE CUINAR en les xarxes socials són públics, PASSO DE CUINAR no és responsable de cap acció directa o indirecta realitzada per tercers derivada de la publicació de l’Usuari de les seves dades personals en els nostres perfils. Per això, li demanem que no comparteixi informació de caràcter personal ni sensible i que llegeixi atentament les Polítiques de Privacitat i Termes i Condicions d’aquestes plataformes socials per a configurar el seu perfil amb el grau de privacitat que desitgi. Qualsevol que no desitgi continuar sent seguidor de PASSO DE CUINAR en les xarxes socials en les quals és present, pot deixar de seguir aquest perfil segons el que es disposa en els Termes i Condicions de la plataforma social corresponent.

A continuació, es mostren les direccions de les plataformes de xarxes socials en les quals trobarà informació sobre la protecció de dades.

14. Confidencialitat i secret professional

Les dades recollides en totes les comunicacions privades entre PASSO DE CUINAR i els Usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat, comprometent-se PASSO DE CUINAR, inclòs tot el seu personal, a l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, al seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries que evitin la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que s’estableix en la normativa de protecció de dades aplicable.

A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que les parts intercanviïn entre si així com aquella que aquestes acordin que té tal naturalesa.

15. Enllaços a altres llocs web

Aquesta App també pot contenir enllaços o vincles a altres llocs webs no gestionats per PASSO DE CUINAR, per la qual cosa PASSO DE CUINAR no exerceix cap control sobre aquests, ni respon de la informació a la qual s’accedeixi. Li demanem que visiti aquests llocs web directament per a obtenir informació de la seva Política de Privacitat en la qual es proporciona informació respecte a la protecció de dades, la seguretat, l’obtenció de dades i les disposicions relatives a la transmissió de dades. PASSO DE CUINAR no serà responsable de cap acció adoptada per, o dels continguts de, aquests llocs web.

Tret que PASSO DE CUINAR així ho hagués autoritzat de manera prèvia i per escrit, no es podrà inserir un link, hyperlink, framing o vincle similar a la App.

16. Canvis en la política de seguretat i de protecció de dades

PASSO DE CUINAR es reserva el dret a modificar la present Política a fi d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com a les que poguessin derivar-se de codis de conducta existents en la matèria, amb efectes de la data de publicació d’aquesta modificació en l’App.