Termes i condicions del servei de l’app Passo de Cuinar

Els presents termes i condicions (regulen la relació entre l’Usuari i PASSO DE CUINAR,S.L., amb domicili a Carrer Garraf, 36, 08140 Caldes de Montbui, Barcelona (España) i CIF B02989911 en relació amb el servei de comanda online de menjars i entrega dels mateixos a domicili. Als referits serveis li seran d’aplicació les previsions contingudes en el present Contracte (també denominat Acord o T&C) així com aquelles consideracions previstes en la Política de Privacitat de l’App. Per a més informació sobre el tractament de les dades de l’Usuari, accedeixi aquí. Les Parts acorden que el servei ofert per PASSO DE CUINAR a través de l’APP es regiran per les següents:

CLÁUSULES

1. Objecte del contracte

Constitueix l’objecte del present Acord la regulació dels termes i condicions sota els quals PASSO DE CUINAR posarà a disposició a favor de l’Usuari els serveis oferts en la seva App. Això és, els termes i condicions en que els nostres restaurants associats subministren qualsevol del seus menjars (els “Menjars”) llistats per vostè en la nostra App. Llegeixi detingudament els presents termes i condicions abans de fer ús dels serveis de comanda i entrega a domicili de qualsevol Menjar des de la App de PASSO DE CUINAR.

A efectes del present Acord s’entendrà per: Servei: proporcionar un servei senzill i còmode, posant-lo en contacte amb el Restaurant i amb el menú de la seva elecció i oferint-li la possibilitat de poder demanar els menjars que desitgi així com realitzar l’entrega en el domicili seleccionat per l’Usuari. En l’execució d’aquest Servei, PASSO DE CUINAR conclou comandes en nom dels restaurants i li entrega a vostè els menjars.

2. Condició d’usuari i inici de la prestació del servei

L’acció de registre com a Usuari i l’acceptació dels T&C atorgarà a la persona qui actuï en aquest termes la condició d’Usuari.

La vigència dels T&C coincidirà amb el registre i acceptació dels presents T&C per l’Usuari en l’App. Sense l’acció de registre i acceptació, l’Usuari no podrà fer ús dels serveis oferts per l’App de PASSO DE CUINAR.

Si té alguna pregunta relativa als presents termes i condicions, posi’s en contacte abans de registrar-se i realitzar la seva comanda. Si no accepta aquests termes i condicions en la seva totalitat, no els accepti durant el procediment de registre en l’App PASSO DE CUINAR ni utilitzi el nostre servei.

3. Duració

La condició d’Usuari, un cop realitzat el registre i l’acceptació del T&C tindrà caràcter indefinit. Això és, es mantindrà aquesta condició mentre l’Usuari no procedeixi a cursar la pertinent baixa mitjançant les funcionalitats ofertes a tal efecte en l’App o accedint a la política de privacitat.

4. Preu, facturació i forma de pagament

Els preus de tots els Menjars figurarà clarament definit en els llistats de Menjars ubicats en la nostra App. Els preu que apareguin en els dits llistats porta l’IVA inclòs. Els preus són susceptibles de modificació en qualsevol moment, però els canvis no afectaran a les comandes amb respecte a la informació que se li presenti en el Correu electrònic de confirmació, tret en cas d’error evident en el preu, en tal cas li informarem amb la major brevetat possible. En cas que en el llistat de Menjars aparegui un preu erroni i aquest no coincideixi amb el que contingui el Correu electrònic de confirmació l’Usuari pot posar-se en contacte amb el Restaurant o amb nosaltres per resoldre el problema.

En cas de devolució de l’import abonat es farà en la mateixa targeta de crèdit o dèbit amb la que s’hagués fet el pagament inicial.

La facturació dels serveis es realitzarà mitjançant les dades que resumeixen la transacció realitzada per l’Usuari en ús del Servei contingudes en el Correu electrònic de confirmació que l’usuari rebrà en el compte de correu electrònic vinculat al compte d’Usuari registrat en l’App.

En aplicació de la normativa de consumidors i usuaris, l’informem que mitjançant l’acceptació d’aquests T&C l’Usuari autoritza a PASSO DE CUINAR per tal que la facturació del Servei sigui en format electrònic, com s’ha dit, mitjançant el correu electrònic de confirmació. De la mateixa manera, l’informem que tot i que vostè hagi consentit la facturació electrònica, podrà revocar el seu consentiment mitjançant comunicació electrònica a [email protected] , tot indicant la comanda llur factura vol rebre en el domicili que consti en les dades de registre.

La forma de pagament serà única i exclusivament mitjançant targeta de crèdit o dèbit a través de la passarel·la de pagament continguda en la mateixa App. El pagament serà gestionat directament per PASSO DE CUINAR qui està autoritzat pels Restaurants a fer aquesta transacció en nom seu. D’aquesta manera, l’obligació de pagament del que assumeix l’Usuari al contractar el Servei s’ha de complir únicament amb PASSO DE CUINAR seguint les instruccions de pagament contingudes en l’App. A tal efecte, PASSO DE CUINAR fa ús de un proveïdor extern per qui gestiona la passarel·la de pagament de l’App. Per a més informació, consulti les condicions de servei que ofereix Stripe com a proveïdor del servei de pagament (https://stripe.com/en-gb-es/legal/connect ).

5. Disponibilitat del Servei

PASSO DE CUINAR ofereix un servei de comanda i entrega a partir dels nostres Restaurants associats en un entorn de proximitat. Cada Restaurant disposa d’un àrea d’entrega definida. Així es garanteix que els Menjars arribin al seu domicili quan estan encara en el seu millor punt. Si viu fora de les àrees d’entrega apareixerà un missatge en la pantalla notificant-li que no és possible la comanda en línia. De la mateixa manera, no s’acceptaran comandes d’Usuaris amb un codi postal on no comptem amb cap Restaurant.

Els horaris de servei variaran en funció de la disponibilitat dels nostres Restaurants, aquest horari d’atenció apareixerà en el propi llistat de Menjars associats a cada Restaurant. Faci clic en l’enllaç corresponent per veure els menús al nostre Servei, després faci clic al menú de la seva elecció, que li oferirà l’opció de transmetre la seva comanda al Restaurant associat que prefereixi. En cas que l’Usuari intenti fer una comanda fora de l’horari de servei del Restaurant, l’App li notificarà la impossibilitat de tramitar la comanda per motiu de trobar-se fora de l’horari d’atenció del Restaurant seleccionat.

Pel que fa a la disponibilitat dels Menjars, tots els productes oferts en els llistats de Menjars estan subjectes a disponibilitat. És a dir, en l’App li apareixerà si el Menjar seleccionat es troba disponible o no, en cas negatiu, l’Usuari no podrà tramitar la comanda d’aquell específic Menjar. El Restaurant seleccionat podrà oferir-li una alternativa a qualsevol Menjar que no pugui proporcionar-li.

En quant a la descripció nutricional dels Menjars, aquesta estarà referenciada en l’espai que apareixerà un cop seleccionat el Menjar. Aquesta descripció serà el més precisa possible, en qualsevol cas PASSO DE MENJAR no assumeix cap responsabilitat per la descripció del Menjar que el Restaurant hagi facilitat. Donat que és possible que els nostres Restaurants utilitzin fruits secs en la preparació de certs Menjars, si vostè pateix alguna al·lèrgia, pot trucar al nostre Restaurant abans de fer la comanda, en el cas que al lloc web no aparegui la informació de l’aliment. PASSO DE CUINAR no pot garantir que els Menjars venuts pels nostres Restaurants estigui lliures de al•lèrgens.

En cas d’existir requeriment d’una autoritat competent, PASSO DE CUINAR podrà suspendre l’accés als serveis.

6. Procediment de comanda i entrega

Pel que fa a la comanda l’Usuari podrà navegar per l’App de PASSO DE CUINAR visitant els diferents Restaurants i els seus corresponents llistats de Menjar. Per a seleccionar el Restaurant desitjat clicant sobre el mateix, on se li desplegarà el corresponent llistat de Menjars. Quan l’Usuari cliqui sobre el menjar desitjat apareixerà la descripció del mateix, el fet de si el Restaurant es troba en la zona d’entrega de l’Usuari, el fet de si el Restaurant es troba en horari d’atenció així com el preu final del producte. Clicant a l’opció de “compra” i “finalitzar compra” apareixerà un resum dels Menjars seleccionats i l’import corresponent.

Un cop confirmada la comanda l’Usuari rebrà un correu electrònic agraint-li la comanda i confirmant que aquest ha esta rebut i acceptat (el “Correu electrònic de confirmació”). El contracte per al subministrament de qualsevol Menjar que demani a través de l’App s’establirà entre vostè i el restaurant associat i es formalitzarà únicament quan li haguem enviat el Correu electrònic de confirmació. Asseguri’s de que ens facilita una adreça i un número de telèfon exactes per a que els seus Menjars arribin a la ubicació correcta. Exercici de desistiment (cancel·lació de la comanda) per l’Usuari, l’informem que en aplicació de la normativa vigent en matèria de consumidors i usuaris el Servei prestat per PASSO DE CUINAR està exempt de l’aplicació del dret de desistiment que assisteix als consumidors en contractacions de béns i serveis de naturalesa diferent al Servei ofert per PASSO DE CUINAR.

En quant a la cancel·lació de la comanda per part de PASSO DE CUINAR o el Restaurant, l’informem que aquests podran cancel·lar qualsevol comanda i li informaran un cop cancel·lada aquesta amb la màxima celeritat possible mitjançant les dades de contacte de l’Usuari registrat. No se li cobrarà cap comanda cancel·lada de conformitat amb la present clàusula. Qualsevol pagament efectuat abans de que PASSO DE CUINAR o un Restaurant cancel.li una comanda serà normalment reemborsat mitjançant el mateix mètode de pagament pel qual s’ha pagat la comanda.

Pel que fa a l’entrega, si l’Usuari no obre la porta o no respon telefònicament, després de almenys dos intents, en un termini de 10 minuts des de que els nostres repartidors arribin físicament a la seva adreça, ens reservem el dret d’abandonar el lloc i se li cobrarà el Menjar igualment. PASSO DE CUINAR procura proporcionar un servei de qualitat i serà el primer contacte en cas que hi hagi qualsevol problema amb el seu Menjar, ja sigui respecte a la qualitat del mateix i/o a la temperatura. Supervisem estretament als nostres Restaurants, i és per nosaltres molt important que compleixin les nostres normes i ens ajudin a mantenir la nostra reputació. No dubti en informar-nos per correu electrònic o per telèfon si té qualsevol comentari relatiu als nostres Restaurants o respecte als Menjars.

En el Correu electrònic de confirmació, a demés del preu final i confirmació de comanda, apareixerà també el termini d’entrega estimada. PASSO DE CUINAR s’esforça al màxim per garantir que el seu Menjar s’entregui a l’hora especificada en el correu electrònic i a l’App. El termini d’entrega de la seva comanda es determinarà tenint en compte el número de comandes i les circumstàncies que afectin al Restaurant en aquell moment. En qualsevol cas PASSO DE CUINAR no es responsabilitza del retràs en les entregues sempre que aquests siguin originats per a causes alienes al funcionament de l’empresa. De la mateixa manera, PASSO DE CUINAR tampoc respondrà de la impossibilitat de procedir a realitzar l’entrega en casos de força major. Entre d’altres i sense caràcter limitatiu, es considerarà supòsits de força major, els següents: meteorologia adversa que impossibiliti l’entrega, accidents de trànsit patits pels nostres repartidors, catàstrofes naturals, acció governamental, guerra, incendi, inundació, explosió o disturbis socials, entre altres.

7. Especificacions sobre vals de compra, descomptes o codis promocionals

Les dates de validesa promocional s’especifiquen en tots els anuncis, cupons o fulletons distribuïts per PASSO DE CUINAR o per un tercer per encàrrec de l’empresa. L’Usuari haurà de consultar els termes resumits en els elements gràfics per una informació exacta, més àmplia i específica d’aquesta promoció i del seu període promocional. Només s’aplicarà un descompte, val o codi per comanda, i cada descompte, val o codi podrà utilitzar-se només un cop per persona. Els descomptes, vals o codis no poden utilitzar-se conjuntament amb cap altra oferta PASSO DE CUINAR, per tant, la utilització d’aquests és estrictament singular i en cap cas acumulable. Els descomptes, vals i codis només poden utilitzar-se en una comanda, i qualsevol crèdit restant d’aquest descompte, val o codi, no podrà traslladar-se a cap comanda addicional o posterior. Els descomptes, vals o codis podran facilitar-se des del servei al client i s’aplicaran al compte del client en forma de crèdit que haurà de ser utilitzat en una comanda Els descomptes, vals o codis no poden intercanviar-se per efectiu ni cap altra alternativa i no tenen valor monetari.

Qualsevol intent de manipular el sistema i la utilització de descomptes, vals o codis mitjançant ús d’inscripcions en massa a través de tercers o grups, macros, “script”, “força bruta”, ocultant la identitat mitjançant la manipulació de les direccions IP o d’identificació del dispositiu mòbil, l’ús de identitats que no siguin les corresponents o qualsevol altre medi automàtic (inclòs sistemes que puguin programar-se per inscriure’s), invalidaran la comanda i la utilització d’aquest descompte, val o codi i podrien comportar potencialment el tancament d’aquest compte.

Si per qualsevol raó un descompte, val o codi perd la seva validesa degut a errors tècnics o qualsevol altra causa aliena al control de PASSO DE CUINAR, o bé un menjar o un restaurant deixés d’estar disponible, PASSO DE CUINAR es reserva el dret a cancel·lar, suspendre o modificar la campanya relativa a aquest descompte, Val o codi i no tornar a emetre cap descompte, val o codi addicional als clients afectats.

PASSO DE CUINAR es reserva el dret, on fos necessari, a iniciar tota actuació en la mesura del raonable per protegir-se contra bescanvis fraudulents o incorrectes, inclòs, sense caràcter limitatiu, el fet d’escollir comprovacions majors relatives a la identitat, edat i demés dades rellevants del presumpte Usuari infractor.

8. Venda d’alcohol

Els Usuaris que realitzin una comanda d’alcohol als nostres Restaurants hauran de tenir 18 anys o més. Les begudes alcohòliques només poden vendre’s a persones majors de 18 anys.

D’aquesta manera, al realitzar una comanda que inclogui alcohol, l’Usuari confirma que té almenys 18 anys d’edat. Addicionalment, PASSO DE CUINAR es reserva el dret de negar-se a entregar alcohol a qualsevol persona que no pugui provar que tingui almenys 18 anys. En cas que l’Usuari actuï de forma fraudulenta per tal de falsejar la seva edat, qualsevol dada errònia o falsa proporcionada serà sota l’estricta responsabilitat de l’Usuari sense que en cap cas es pugui responsabilitzar a PASSO DE CUINAR de cap incompliment normatiu.

9. Confidencialitat

A l’efecte dels presents T&C i, en particular, d’aquesta Clàusula, s’entendrà per Informació Confidencial aquella que sigui lliurada per qualsevol de les Parts en el marc del contracte actual i, en particular, tota informació relativa a:

(a) A drets de Propietat Industrial i Intel·lectual, drets d’autor, desenvolupaments, patents, bases de dades, dissenys, aplicacions, així com mètodes i procediment necessaris per al desenvolupament del Servei.

(b) Tota aquella informació a la qual l’Usuari tingui accés en virtut de la relació amb PASSO DE CUINAR, que no càpiga raonablement considerar en el domini públic.

10. Responsabilitat

PASSO DE CUINAR no assumirà cap responsabilitat enfront de qualsevol incidència que pugui donar-se en el servei imputable a l’Usuari, tercers i/o per causa major o fortuïta. PASSO DE CUINAR tampoc es fa responsable de l’accés no autoritzat per tercers a informació de l’Usuari emmagatzemada en el sistema, pèrdua o corrupció d’aquesta, sempre que hagués pres totes les mesures tècniques habituals del sector i les mesures legalment aplicables per a garantir la seguretat dels seus equips o instal·lacions.

L’ús del Servei serà responsabilitat exclusiva de l’Usuari, de tal manera que PASSO DE CUINAR no es farà responsable de cap manera (ni directa ni subsidiària) de qualsevol mal directe o indirecte, que l’Usuari pogués ocasionar a tercers. L’Usuari indemnitzarà a PASSO DE CUINAR per totes les despeses en què aquesta hagués incorregut a conseqüència de veure’s immersa en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l’Usuari. PASSO DE CUINAR no és responsable del contingut de la informació proporcionada per l’Usuari durant el registre o l’ús del Servei. L’Usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones derivades d’aquesta informació, assumint l’Usuari quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogades a PASSO DE CUINAR amb motiu de tals reclamacions o accions legals.

PASSO DE CUINAR no serà responsable dels problemes derivats de la falta d’accés o connectivitat a internet quan aquestes tinguessin el seu origen en causes alienes al seu control o a causes que no s’haguessin pogut preveure, com a causes fortuïtes o de força major. PASSO DE CUINAR no exerceix cap mena de control sobre la licitud dels continguts transmesos, emmagatzemats, rebuts o accessibles per mitjà dels Serveis contractats, no sent responsable de cap acció que pogués derivar-se. Així mateix, PASSO DE CUINAR es reserva el dret a suspendre temporalment la prestació del Servei davant qualsevol incidència experimentada.

Igualment, l’Usuari eximeix de qualsevol responsabilitat a PASSO DE CUINAR respecte als continguts i serveis de tercers que poden prestar-se, accedir o emmagatzemar-se en l’App de PASSO DE CUINAR.

11. Propietat intel·lectual

PASSO DE CUINAR és titular o llicenciaria de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial inclosos en l’App així com sobre els continguts accessibles a través d’aquesta. Els drets de propietat intel·lectual de l’App, així com: textos, imatges, disseny gràfic, estructura de navegació, informació i continguts que es recullen en ella són titularitat de PASSO DE CUINAR, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial..

Tot i l’afirmació anterior, PASSO DE CUINAR podria no ser titular ni llicenciaria de continguts com a noms o imatges, entre altres, de companyies amb les quals PASSO DE CUINAR no té relació comercial. En aquests supòsits, PASSO DE CUINAR adquireix els continguts de fonts accessibles al públic i en cap cas s’entendrà que PASSO DE CUINAR tingui relació amb cap dret titularitat de PASSO DE CUINAR.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés a l’App no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de PASSO DE CUINAR. No està permès suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts de l’App de PASSO DE CUINAR. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en l’App de PASSO DE CUINAR per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de PASSO DE CUINAR o, en el seu cas, del titular dels drets al fet que correspongui.

12. Miscel·lània

Règim aplicable i Jurisdicció: La validesa, execució i interpretació del contracte actual estarà sotmesa en tots els seus aspectes per les lleis espanyoles. Si alguna disposició del present acord s’estimés il·lícita o inaplicable, la resta de disposicions romandran vàlides i eficaces entre les Parts.

Les Parts intentaran resoldre de bona fe totes les disputes o diferències que sorgeixin entre elles d’o en relació amb aquest T&C, mitjançant negociacions entre elles a través de les seves respectives direccions i acorden que tot desacord, disputa, controvèrsia o reclamació relacionada amb el present T&C que no pugui resoldre’s de manera amistosa, es resoldrà definitivament davant els Jutjats i Tribunals de la Ciutat Barcelona, amb expressa renúncia al seu propi fur o competència.